• اطلاعات فردی:

  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, gif, png.
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • سوابق تحصیلی: (لطفا متناسب با تحصیالت خود جدول زیر را تکمیل نمایید.)

  • مقطعرشتهمرکز آموزشیتاریخ فارغ التحصیلیمعدل 
  • لطفا سوابق کاری و نام موسسات (شرکت‌هایی) که در آن اشتغال داشته اید به شرح جدول زیر بنویسید:

  • شرکتسمتآخرین حقوق دریافتیتاریخ شروع به کارتاریخ قطع همکاریعلت قطع همکاری